Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

ПРАВИЛА   КОРИСТУВАННЯ    БІБЛІОТЕКОЮ

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО  ПІДРОЗДІЛУ

«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 1. Загальні положення:

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», - затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і  «Типовим правилами про користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти », затвердженим Міністерством освіти  України від 31 серпня 1998 року № 321.

1.2. Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу, який   забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами    навчальний, навчально-методичний і виховний процеси.

1.3. Користуватись бібліотекою коледжу мають право працівники та студенти всіх форм  навчання безоплатно. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної  довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

   

 

2. Правила користувачів

2.1. Користувачами  бібліотеки є кожний студент, викладач, співробітник коледжу незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який має право на бібліотечне обслуговування яке може бути у формі абонемента і читального залу.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

— користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів;

— отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел   інформації;

— отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки.

2.3. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5-15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу; для викладачів – за потребою.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, а також періодичні видання (газети) видаються для користування лише в читальному залі.

   

 

3. Обов’язки  користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки користувачі пред‘являють паспорт або документ, що його замінює; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов‘язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. При відвідуванні бібліотеки студенти повинні мати студентський квиток.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню

кількість, інвентарний номер та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов‘язаний зробити на

документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити й розпивати алкогольні напої в бібліотеці заборонено.

3.8. Документи одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлений термін, а також після закінчення семестру чи навчального року. Користувачі, які не пройдуть перереєстрацію, не обслуговуються бібліотекою.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об‘єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

   

 

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов‘язана:

—  інформувати користувачів про види послуг, що їх надає бібліотека;

— створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в   бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

—  дбати про культурне обслуговування користувачів;

—  формувати в користувачів навички самостійної роботи з книгою;

—  систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням   до бібліотеки виданих користувачам документів;

— ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, інформаційних ресурсів та  проведення  заходів згідно плану;

—  не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

—  звітувати перед користувачами бібліотеки.